Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

convocatòria companyia resident

AJUTS A LA CREACIÓ CARLOTA SOLDEVILA
Programa de residències del Teatre Lliure 

CONVOCATÒRIA OBERTA Temporada 2020/21
Residència per a companyies
 
S’hi poden presentar companyies amb domicili a Catalunya o a la resta de l'Estat espanyol.
 
La Residència tindrà lloc de setembre a desembre de 2020.
 
El Teatre Lliure posarà a disposició de la companyia un espai d’assaig, un camerino i un espai de cotreball a la seu de Montjuïc.
 
El Lliure farà un suport a la creació, que inclourà una aportació a la coproducció i a la possible exhibició del projecte presentat, d’un import de fins a 30.000€. Sobre aquest import, s’aplicaran els impostos indirectes i les retencions que corresponguin legalment.
 
Durant la Residència, es treballarà el projecte que es pot exhibir públicament durant el mes de desembre com a work in progress  No caldrà presentar una peça acabada.
 


Busquem un projecte escènic de contingut comunitari i vinculat a universitats i/o entitats socials de la ciutat de Barcelona, i valorem que permetin generar activitats en aquests àmbits i en relació amb el projecte escènic.
 
El projecte escènic, que ha d’incloure un CV de la companyia i un pressupost, ha de contemplar també l’assessorament extern d’una figura artística de trajectòria reconeguda.

La producció executiva anirà a càrrec de la companyia, amb el suport dels equips del Teatre Lliure. La companyia seleccionada formalitzarà un contracte d’acord amb allò establert a la Llei 9/2017 del 8 de novembre de contractes del Sector Públic i haurà d’aportar tota aquella documentació requerida.  
 
En el període de Residència, s’acordarà com es portarà a terme la liquidació de les despeses de producció i d’exhibició del projecte escènic.
 


S’ha d'enviar el projecte i tota la documentació en format PDF, i també les dades de contacte al correu projectes@teatrelliure.com, fent constar a l'assumpte "Residència per a companyies".
 
El termini de presentació és del 4 de febrer al 2 de març inclosos.
 

El Comitè de Programació del Teatre Lliure, amb la Direcció Artística, valoraran els projectes presentats i seleccionaran la companyia en el termini d’un mes. El resultat s’anunciarà públicament durant la presentació del primer semestre de la Temporada 2020/21.
 
La presentació de la documentació i la participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de la decisió del Teatre Lliure.
 
El Teatre Lliure es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.
 
En cas de dubte sobre el contingut d’aquestes bases, podeu enviar un correu a projectes@teatrelliure.com.