Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

Avís legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL
La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA és una fundació privada que va ser constituïda en data 1 de març de 1988 amb l’objecte de fer promoció, producció, gestió, programació estable i difusió d’espectacles teatrals, amb atenció especial a les obres originals en llengua catalana.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA va ser inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’ordre del Consell de Justícia de 29/XII/1988 amb número 409 i actualment té el seu domicili social a Barcelona, Plaça Margarida Xirgu núm. 1 (08004) i el seu CIF és G-58658931 (en endavant, referida com “el TLL”)

2.- OBJECTE
Aquesta pàgina web, propietat del TLL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta entitat.

El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquesta pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i ús de la mateixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

El TLL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels Continguts i serveis, de les disposicions d’aquest Avís Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3.-ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB
3.1. Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, el TLL informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l'accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre d'usuari previ. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, complimentant els formularis corresponents, la recepció d'informació i publicitat sobre el TLL (butlletí informatiu, DDT, etc). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l'ús d'aquest informació pugui ocasionar al TLL o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar al TLL qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

El TLL es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. En conseqüència, el TLL no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment, no es podran exigir responsabilitats al TLL en aquest sentit.

3.2. Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de TLL per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el TLL posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic.

Els usuaris poden descarregar els Continguts que desitgin de la pàgina web i, quan sigui necessari, el TLL informarà l'usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i Continguts de la seva pàgina web. En aquest sentit, els usuaris s'hauran d'abstenir d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts d’aquesta pàgina web per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris pel TLL com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. D'aquesta manera, el TLL posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Quant als menors d'edat que vulguin fer ús d'aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, el TLL garanteix la protecció del menor quant als Continguts adreçats especialment al públic familiar.

4.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
4.1. Continguts
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, links (enllaços) i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els 'Continguts'), són propietat intel·lectual del TLL o, en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat del TLL o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'aquests drets, llevat els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a info@teatrelliure.com.

No obstant el paràgraf anterior, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

4.2. Enllaços des d’aquesta pàgina web
Els vincles d'aquesta pàgina web a pàgines web de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en utilitzar aquests enllaços, surten de la pàgina web del TLL. Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta els usuaris a pàgines web de les quals el TLL no n'és titular ni en cap cas responsable jurídic.

4.- RESPONSABILITATS
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el TLL o tercers puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d'aplicació.

El TLL no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del TLL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

El TLL no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 
D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada amb la màxima confidencialitat.
 
En compliment d'allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual és titular la Fundació Teatre Lliure, i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han estat recollides.
 
En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, enviant un correu electrònic a butlleti@teatrelliure.com
 

6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
El present Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i el TLL se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

col·laboradors de La Kompanyia Lliure

mitjans patrocinadors

entitat concertada amb

Custom Search 2